SLJY:n säännöt

 

Yhdistyksen nimi on Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY – Finnish Air Traffic Controllers Association FATCA r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yhteishenkeä jäsentensä keskuudessa, valvoa heidän oikeudellisia, ammatillisia ja sosiaalisia etujaan sekä edistää ilmaliikenteen turvallisuutta ja joustavuutta.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tekee esityksiä, käy neuvotteluja, solmii sopimuksia ja antaa lausuntoja, harjoittaa valistus-, opinto-, julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä ryhtyy muihin samankaltaisiin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimenpiteisiin.

 

Yhdistys pyrkii yhteistyöhön vastaavien koti- ja ulkomaisten sekä muiden ilmailualan kansainvälisten järjestöjen kanssa.

 

Tarkoituksensa tukemiseksi ja rahoittamiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksuja, vastaanottaa avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia, omistaa tarkoituksensa toteuttamiseksi tarpeellisia kiinteistöjä, omaisuutta ja lomanviettopaikkoja sekä järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

 

Yhdistyksellä voi olla palkkausasioiden ja jäsenkunnan etujen ajamista varten rahasto. Rahastoa koskevat määräykset annetaan yhdistyksen kokouksen hyväksymässä ohjesäännössä. Ohjesäännön muuttamiseen ja rahaston purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jossa vähintään 3/4 äänestykseen osallistuneista sitä kannattaa.

 

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla lennonjohtajakoulutuksen saanut siviililennonjohtaja, joka toimii lennonjohtajan tehtävissä.

 

Yhdistyksen vapaajäsenenä voi olla eläkeiän saavuttanut tai tilapäisesti lennonjohtajan tehtävistä poissa oleva siviililennonjohtaja. Vapaajäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

 

Yhdistyksellä voi olla kerrallaan yksi kunniapuheenjohtaja ja kunniajäseniä, jotka yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsuu. Kunniajäsentä ei voi valita luottamustehtäviin. Kunniapuheenjohtajalla on puhe- ja äänioikeus sekä kunniajäsenellä on puheoikeus yhdistyksen kokouksessa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Yhdistyksellä voi olla oppilasjäseninä henkilöitä, jotka opiskelevat lennonjohtajaksi. Oppilasjäsenillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

 

Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseninä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, joilla ei ole puhe- eikä äänioikeutta.

 

Hallitus hyväksyy varsinaiset, vapaa-, oppilas- ja kannatusjäsenet kirjallisen anomuksen perusteella. Harkintansa mukaan hallitus voi siirtää hyväksymisen yhdistyksen kokoukselle.

 

Eroaminen yhdistyksestä tapahtuu ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Varsinaisesta jäsenyydestä on erottava siirryttäessä eläkkeelle tai tilapäisesti pois lennonjohtajan tehtävistä. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus kuukauden sisällä hallituksen päätöksestä saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Mikäli jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kolmen kuukauden aikana erääntymisestä, hallitus voi katsoa hänet eronneeksi.

 

Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään jäsenmaksu, jonka suuruus määrätään yhdistyksen vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Yhdistyksen jäsen on velvollinen luovuttamaan valtakirjan jäsenmaksun perimiseksi.

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Yhdistys kokoontuu myös muulloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.

 

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille tarkoitetuilla internet-sivuilla vähintään 14 päivää ennen kokousta. Mikäli muu kuin varsinainen jäsen haluaa kutsun lähetettävän kirjallisesti, on hänen ilmoitettava siitä yhdistyksen sihteerille. Kutsussa on mainittava muut kuin sääntömääräisesti kokouksessa käsiteltävät asiat.

 

Äänestys yhdistyksen kokouksissa on avoin. Jos joku äänioikeutetuista jäsenistä pyytää umpilippuäänestystä, äänestys on toimitettava umpilipuin. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi 12. pykälässä mainitussa sekä 13. pykälän yhdistyksen purkaantumismenettelyä koskevassa asiassa. Äänten mennessä tasan voittaa se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

Äänioikeutettu jäsen voi kirjallisesti valtuuttaa toisen äänioikeutetun jäsenen edustamaan häntä yhdistyksen kokouksessa. Jäsen voi kuitenkin edustaa enintään kolmea muuta jäsentä.

Vuosikokoukseen osallistuvien jäsenten on ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa ja määrättynä aikana. Äänivaltaisten edustajien on samalla jätettävä valtakirjansa tarkastettavaksi.

 

 

 

 


Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– valitaan kokouksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kaksi sihteeriä, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kolme ääntenlaskijaa
– esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastajan lausunto ja tilintarkastuskertomus
– päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
– esitetään kuluvan vuoden hallituksen raportti
– määrätään jäsenmaksun suuruus
– vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle
– valitaan yhdistyksen puheenjohtaja
– valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
– valitaan kaksi hallituksen varajäsentä
– valitaan tilintarkastaja sekä hänen varamiehensä
– muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja vähintään kaksi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitukselle voidaan valita enintään kaksi varajäsentä. Puheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi ja varajäsenet yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

Puolet varsinaisista jäsenistä on erovuoroisia vuosittain. Hallituksen toimikausi on 1.5. – 30.4.

Mikäli puheenjohtajaksi valitaan jo hallituksessa oleva, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevalle toimikaudelle. Hallitus valitsee enintään kaksi sihteeriä ja varainhoitajan sekä keskuudestaan vähintään yhden ja enintään kaksi varapuheenjohtajaa. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä on läsnä.

 

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä, taikka se tai ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen määrää määräyksestä lähemmin ilmenevällä tavalla.

 

10§

Hallituksen tehtävänä on:

 

– edustaa yhdistystä

– pitää luetteloa jäsenistä ja hyväksyä uudet jäsenet

– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistaa esitettävät asiat

– panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset

– hoitaa yhdistyksen varoja, valvoa sen kirjanpitoa ja tilinpäätöksen tekoa

– ryhtyä muihin tarpeellisiin 2. pykälässä mainittuihin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi

– valvoa ja johtaa yhdistyksen toimintaa

– toimintansa tehostamiseksi se voi perustaa alaisuuteensa työryhmiä

 

11§

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina jätettäväksi tilintarkastajille viimeistään maaliskuun 1. päivänä

 

12§

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan vähintään 3/4 äänten enemmistöllä tehty yhdistyksen kokouksen päätös.

 

13§

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Päätös purkamisesta astuu voimaan, jos molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut 3/4 kaikista äänestyksissä annetuista äänistä. Jos yhdistys purkaantuu tai lakkautetaan, yhdistyksen varat on annettava jollekin ilmailun etuja ajavalle rekisteröidylle järjestölle tai yhteisölle, joka nimetään yhdistyksen viimeisessä kokouksessa.

 

14§

Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan yhdistyksistä kulloinkin voimassa olevia lakeja ja asetuksia.