Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) (679/2016) mukainen versio.

Rekisterinpitäjä

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry.
Y-tunnus: 1006568-4
osoite: Jaspiskuja 2A 17, 01700 VANTAA
sähköposti: member@sljy.org

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava
Mika Broberg
sähköposti: webmaster@sljy.org

Henkilörekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

  • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
  • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen

-Jäsenrekisterin ylläpito

-Lupakirjavakuutuksen hakeminen jäsenelle

-Jäsensivuston toiminta

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä:

  • Rekisteröidyltä itseltään
  • Käynti jäsensivuilla sljy.fi

Käsiteltävät henkilötiedot

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, jäsenkategoria, yksikkö jossa työskentelee. Viimeisin käynti jäsensivuilla tallentuu tietokantaan. Jäsen voi myös ilmoittaa profiilissaan tiedon eläkkeelle jäämisestä ja lennonjohtajakurssin numerosta.

Jäsenen kirjoittamat viestit tallentuvat sivuston tietokantaan.

Henkilötietojen luovuttaminen

Lupakirjavakuutusta varten luovutetaan nimi ja henkilötunnus vakuutusmeklarille.

Vakuutusmeklari:

Howden Finland Oy, finland@howdengroup.com, 09 5420 2400

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus

Jäsenrekisteri on yhdistyksen jäsenten luettavissa nimen, toimipaikan, jäsenkategorian ja lennonjohtokurssin numeron osalta.

Jäsenrekisterin tarkempi katseluoikeus on rajattu sivuston ylläpitäjälle, yhdistyksen sihteerille, vakuutusyhdyshenkilölle ja yhdistyksen puheenjohtajalle.

Tietojen säilytysaika

Jäsenen erotessa yhdistyksestä hänen käyttäjätunnus ja siihen liittyvä tieto poistetaan jäsenrekisteristä ja sivuston tietokannasta.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;

b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai

c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen member@sljy.org.